โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
เมนูภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
E-Service
 Smart OBEC สพฐ.
 e-filing สพฐ.
 e-Office สพฐ.
 OBEC-Mail
 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
Logo
http://www.ssbr32.com/salary32/index.php

Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม หมู่ที่ 1 ถนนบุรีรัมย์–ประโคนชัย ตำบลแสลงโทน
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140 โทรศัพท์ 044-605021 โทรสาร 044-605021
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 เนื้อที่ 60 ไร่ – งาน
1.4 พิกัด ละติจูดที่ 14.79467 ลองติจูดที่ 103.06161
1.5 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 หมู่บ้าน ได้แก่
รร.พุทธบารมี
รร.บ้านประดู่
รร.วัดสำโรง
รร.บ้านตะโกรี
รร.บ้านเสม็ด
รร.ฝังงา
รร.ชุมชนบ้านหัววัว
รร.บ้านโคกเพชรไสยา
รร.บ้านสี่เหลี่ยม
รร.บ้านสารภี
รร.วัดป่าบ้านไพบูลย์
รร.บ้านแสลงโทน
รร.บ้านหนองบอน
รร.บ้านเย้ยสะแก

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
      โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 60 ไร่ โรงเรียนตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2537 โดยจัดตั้งครั้งแรกเป็นในรูปแบบโรงเรียนสาขา โดยเป็นสาขาโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม โดยโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ดูแลรับผิดชอบให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่น บุคลากร  อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ส่วนอาคารเรียนชั่วคราว ชุมชนร่วมกันจัดสร้าง และแต่งตั้ง
นายมุนินทร์ หลอมประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่ดูแลประสานงานโรงเรียนสาขาแห่งนี้
วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาล ชื่อว่า “โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม”
วันที่ 10 เมษายน 2540 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศแต่งตั้ง นายมุนินทร์  หลอมประโคน  ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม เป็นคนแรกจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่ ปี 2540 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนที่โรงเรียน
แผ่นที่เรียบร้อย.jpgข้อมูลด้านการบริหาร
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายกรกฤช  ชื่นธีรพงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขาสถิติการศึกษาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี 5 เดือน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ชื่อ-สกุล นายภัสตร์มงกุฎ  มีคม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน
3. ฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาได้แก่
3.1 นายสุทธวรรธน์  ประวรรณรัมย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กศ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ
3.2 นางอรพิน   ทองคำ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วท.บ.สถิติประยุกต์
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารงานบุคคล
3.3 นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
3.4 นางสาวสุภาภรณ์  นาคประสพ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ค.บ.วัดผลศึกษา
ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารทั่วไป

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
            1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 6,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด, ทุ่งนา, หมู่บ้านอาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่ตาปู่
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3.  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ตั้งอยู่ที่สาธารณะโคกเบาะดอน หมู่ 1 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมบางส่วนเป็นลูกรังและไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียน โดยมีพื้นที่บริการติดต่อกับ 3 อำเภอ คือ อำเภอประโคนชัย อำเภอเมือง และอำเภอพลับพลาชัย โรงเรียนตั้งห่างจากอำเภอประโคนชัย ประมาณ  21 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  23  กิโลเมตร ทำให้นักเรียนในพื้นที่ที่ครอบครัวมีความพร้อมทางเศรษฐกิจสามารถไปเรียนได้ที่โรงเรียนในตัวจังหวัดและโรงเรียนในตัวอำเภอ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมจึงเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ส่วนมากจะมีฐานะยากจน และปัจจุบันนักเรียนที่มีฐานะยากจน ยังมีทางเลือกไปเรียนที่จัดโดยกรมการศาสนาอีกทางหนึ่ง
ในส่วนของโอกาสโรงเรียนสามารถนำนักเรียนไปเรียนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนได้ค่อนข้างจะสะดวกใน เช่น ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง และวัดป่าบ้านไพบูลย์ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดี เป็นต้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนในระดับอาชีวะได้ซึ่งมีถึงสามสถาบันให้นักเรียนได้เลือกเรียน คือ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีสถาบันของเอกชนเป็นทางเลือกให้นักเรียนด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ที่บุรีรัมย์เอง หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยของเอกชน และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน วัดและชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
 
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   [สมัครสมาชิก]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/banner_moe.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obec.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/o-net.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/g2k.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/law.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/menu2.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ETV_banner.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ebook.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/sahavicha.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obeclms2.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/B_asean_MOE.gif
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 13298 ครั้ง 


โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605021 อีเมล์: salangpit@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์คูเมือง
โทรศัพท์ : 044-699-116,093-425-5082